9:00 - 17:00

 Çalışma Saatlerimiz Ptesi-Cuma

0312 427 74 49

Bizi Arayabilirsiniz.


 

İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASINDA DAVA DİLEKÇESİ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ EDEN DAVALI VEKİLİNE TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKİR

Kaptan Hukuk Bürosu > Genel  > İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASINDA DAVA DİLEKÇESİ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ EDEN DAVALI VEKİLİNE TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKİR

İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASINDA DAVA DİLEKÇESİ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ EDEN DAVALI VEKİLİNE TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKİR

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2020/5155

K. 2020/7603

T. 28.9.2020

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu … tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Alacaklı tarafından borçlular aleyhine kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istemli olarak başlatılan icra takibine vaki itiraz üzerine alacaklının icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması, kiralananın tahliyesi ve icra inkar tazminatı isteminde bulunduğu, Mahkemece istemin kısmen kabulüyle itirazın kaldırılmasına, borçluların icra inkar tazminatına mahkum edilmesine ve temerrüt nedeniyle kiralanandan tahliyesine karar verildiği, bu karara karşı borçlulardan …’ın istinaf yoluna başvurması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

HMK’nun 27. maddesine göre davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler. Bu hak; yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını, açıklama ve ispat hakkını, mahkemenin açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini içerir.

Diğer taraftan, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 11 ve Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 18. maddeleri gereğince vekil ile takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması zorunludur.

Somut olayda, borçlulardan …’ın vekili aracılığıyla takibe itiraz ettiği, itirazın kaldırılmasına ilişkin yargılamanın ise vekile bildirim yapılmaksızın borçlu asile tebligat yapılmak suretiyle görülüp sonuçlandırıldığı anlaşılmaktadır.

O halde, İlk Derece Mahkemesince, borçlulardan … vekiline, dava dilekçesi ve ekleri ile duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin yöntemine uygun şekilde tebliğ edilmek suretiyle taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esası hakkında karar verilmesi gerekirken taraf teşkili sağlanmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi ve Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Borçlu …’ın temyiz isteminin kabulüyle yukarıda yazılı nedenlerle 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, … Bölge Adliye

Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin 30.01.2020 tarih ve 2018/3650 E. – 2020/187 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, … 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 11/09/2018 tarih ve 2017/1564 E. – 2018/383 K. sayılı kararının BOZULMASINA, bozma nedenine göre borçlu …’ın temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 28/09/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

No Comments

Leave a Comment