9:00 - 17:00

 Çalışma Saatlerimiz Ptesi-Cuma

0312 427 74 49

Bizi Arayabilirsiniz.


 

Genel

AİLE KONUTU VE EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE EDİNİLEN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİLİ İSTEMİNDE UYUŞMAZLIK GENEL MUVAZAA HUKUKSAL NEDENİNDEN KAYNAKLANDIĞINDAN DAVANIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2020/1290 Karar Numarası: 2021/889 Karar Tarihi: 01.03.2021 AİLE KONUTU VE EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE EDİNİLEN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİLİ İSTEMİNDE UYUŞMAZLIK GENEL MUVAZAA HUKUKSAL NEDENİNDEN KAYNAKLANDIĞINDAN DAVANIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ - Davanın Muvazaa Nedeniyle Tapunun İptali İle Tescili İstemine İlişkin Olduğu - Davacı Vekili Davalı Eşin Aile Konutu Şerhi Bulunan Taşınmazı Davalıya Devrettiği - Yine Davacı Eş Davalı Eşin Evlilik Birliği İçinde Alınan Taşınmazı Mal Kaçırma Amacıyla Diğer Davalıya Devrettiğini Belirterek Anılan Taşınmazların Tapu Kaydının İptali İle Davalı Adına Tapuya Kayıt ve Tesciline Karar Verilmesi İsteminde Bulunduğu - Gerek Dava Dilekçesi Gerekse Mahkemenin Kabul...

Devamını Oku

DELİL İKAMESİ AVANSININ VERİLEN KESİN SÜRE İÇİNDE YATIRILMAMASI DAVA ŞARTI NEDENİ İLE DAVANIN REDDİNİ GEREKTİRMEZ

T.C Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Esas No:2016/24537 Karar No:2017/2528 K. Tarihi:27.2.2017 MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki muarazanın önlenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın usulden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalı kurum ile aralarındaki sözleşme kapsamında SGK mensubu vatandaşlara acil sağlık hizmeti sunduğunu, 2014 yılı Ağustos dönemine ait faturalar kapsamında verilen bir kısım sağlık hizmetlerinin, acil sağlık hizmetleri kapsamında olmadığından bahisle, 196.366.98 TL'nin hakedişten kesileceğinin, davalı kurumun web sayfası üzerinden duyurulduğunu, davalı tarafça yapılacağı belirtilen kesintiye dayanak herhangi bir teftiş kurulu raporu veya inceleme bulunmadığını, bunun dışında, davalı tarafça kesintiye...

Devamını Oku

EL KOYMA İŞLEMİ SIRASINDA SİSTEMDEKİ BÜTÜN VERİLERİN YEDEKLENMESİ VE GEREKTİĞİ VE İSTENMESİ HALİNDE BU YEDEKTEN KOPYA ÇIKARTILARAK ARAMA SIRASINDA HAZIR BULUNAN SANIĞA VERİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMEMESİ SEBEBİYLE USULÜNE UYGUN OLMAYAN ELKOYMA İŞLEMİ SONUCU SUÇA KONU SABİT DİSKLERDEN ELDE EDİLEN VERİLER HÜKME ESAS ALINAMAZ

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2016/8-544 K. 2020/127 T. 25.2.2020 • BİLİŞİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ ENGELLEME VEYA BOZMA SUÇU ( Adreste Yapılan Arama İşlemi Neticesinde Sabit Disklerin Ele Geçirildiği Ardından Sebebi Belirtilip Bu Husus Tutanağa Geçirilmeden ve Mahallinde Sistemdeki Bütün Verilerin Yedeklemesi Yapılmadan Söz Konusu Sabit Disklere El Konularak Teknik İnceleme İçin Ar-Ge Büro Amirliğine Getirildiği Anlaşılan Olayda Kural Olarak Bulundukları Mahalde İncelenmeleri Gereken Suça Konu Sabit Disklere Gerek CMK 134/2 Md.sine Gerekse Objektif Olarak Kabulü Gereken Zorunlu Nedene Dayalı Bir Gerekçe Gösterilmeden Elkoyulamayacağı ) • EL KOYMA İŞLEMİ SIRASINDA SİSTEMDEKİ VERİLERİN YEDEKLENMEMESİ ( Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme - Aramada Yedekleme Yapılıp Bir Kopya Çıkartılarak Arama Sırasında Hazır...

Devamını Oku

DAVALININ ADRESİNİ BULMAK VE DAVA DİLEKÇESİNİ ULAŞTIRMAK MAHKEMENİN GÖREVİDİR, DAVACIYA KESİN SÜRE VERİLEMEZ

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2018/7988 K. 2020/2123 T. 4.3.2020 • EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL İSTEMİ ( Adres ve Davalının Hangi Ülke Vatandaşı Oldukları Belirlendikten Sonra Tebligat İçin Gerekli Giderler Belirlenip Bu Giderlerin Yatırılması İçin Davacıya Uygun Bir Süre veya Kesin Süre Verilmesi Gerektiği - Masraf Yatırıldığı Takdirde Davalı Adına Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününün Yöntemine Uygun Biçimde Tebliğe Çıkartılması Davalıya Tebligat Yapılıp Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği ) • ADRES ARAŞTIRMASI VE TEBLİGAT YAPTIRMANIN MAHKEMENİN GÖREVİ OLMASI ( Davalının Adresinin Davacı Tarafından Bilinmemesi veya Bilinen Adreste Davalıya Tebligat Yapılamaması Halinde Davalının Bilinen En Son Adresinin Tespiti İçin Zabıta Araştırması Yaptırılması Kamu Kurum ve Kuruluşlarından...

Devamını Oku

VEKALET ÜCRETİ ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ NEDENİYLE BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ DAVASINDA MAİL YAZIŞMALARI DELİL OLARAK KULLANILABİLİR

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2017/1014 K. 2020/4488 T. 10.6.2020 • MENFİ TESPİT DAVASI ( Mahkemece Mail Yazışmaları ve Davacı Tarafından Yapılan Ödemeler Değerlendirilerek Davacının Borçlu Olup Olmadığına Karar Verilmesi Gerekirken Eksik İnceleme İle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu ) • E-MAİL YAZIŞMALARININ DELİL NİTELİĞİ ( Belge Olarak Kabul Edildiği - Mahkemece Mail Yazışmaları ve Davacı Tarafından Yapılan Ödemeler Değerlendirilerek Davacının Borçlu Olup Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği ) • BELGE NİTELİĞİ ( Uyuşmazlık Konusu Vakıaları İspata Elverişli Yazılı veya Basılı Metin Senet Çizim Plan Kroki Fotoğraf Film Görüntü veya Ses Kaydı Gibi Veriler İle Elektronik Ortamdaki Veriler ve Bunlara Benzer Bilgi Taşıyıcılarının Belge Olduğu - Mail Yazışmalarının da Belge...

Devamını Oku

AVUKATIN VEKİL OLARAK GÖREV YAPTIĞI BOŞANMA DAVASINDA TANIK OLARAK DİNLENMESİ MÜMKÜNDÜR

T.C. Yargıtay HGK Esas: 2017/2209 Karar: 2020/475 K.T.: 24/06/2020 Özet: Avukatın, vekil olarak görev yaptığı boşanma davasında tanık olarak dinlenmesi mümkündür. MAHKEMESİ: Aile Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayalı karşılıklı boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 8. Aile Mahkemesince verilen davaların kabulüne dair karar davalı-karşı davacı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir: 2. Direnme kararı davalı-karşı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: K A R A R I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı-Karşı Davalı İstemi: 4. Davacı-karşı davalı kadın vekili dava dilekçesinde; davalı-karşı davacının eylemleri nedeniyle müvekkilinin ruh sağlığının bozulduğunu, müvekkiline...

Devamını Oku

MASKE TAKMA YASAĞINA AYKIRI DAVRANIŞTA İDARİ PARA CEZASI ANCAK VALİ TARAFINDAN VERİLEBİLECEK OLUP KOLLUK GÖREVLİLERİ YALNIZCA TUTANAK DÜZENLEYEBİLİR

YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ Esas Numarası: 2020/4354 Karar Numarası: 2020/14250 Karar Tarihi: 09.11.2020 MASKE TAKMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMAK SURETİYLE GERÇEKLEŞEN EMRE AYKIRI DAVRANIŞ KABAHATİ NEDENİYLE ANCAK VALİ TARAFINDAN İDARİ YAPTIRIM KARARI TESİS EDİLEBİLECEĞİ - Kabahatlinin Maskesiz Sokağa Çıktığı Gerekçesiyle Hakkında Düzenlenen İdari Yaptırım Kararına Karşı İtiraz Ettiği - Maske Takma Yükümlülüğüne Aykırı Davrananlar Hakkında Emre Aykırı Davranış Nedeniyle İdari Yaptırım Uygulanmasının Mümkün Olduğu - Emre Aykırı Davranış Kabahati Dolayısıyla Verilecek İdari Para Cezasına Ancak Emri Veren Makamca Karar Verilebileceği - Umumi Hıfzıssıhha Meclislerince Alınacak Kararların İcra Yetkisi Valilere Verildiği - Maske Takma Tedbirine Uymamak Suretiyle Gerçekleşen Emre Aykırı Davranış Kabahati Nedeniyle Ancak Vali Tarafından İdari Yaptırım...

Devamını Oku

ALACAK BORÇ İLİŞKİLERİNDE MAİL YAZIŞMALARININ BELGE NİTELİĞİ TAŞIDIĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARI

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2017/1014 Karar Numarası: 2020/4488 Karar Tarihi: 10.06.2020 VEKALET ÜCRETİ ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ NEDENİYLE BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİNDE MAİL YAZIŞMALARININ NİTELİĞİ - Bilirkişi Raporunda; Taraflar Arasında Yazılı Bir Ücret Sözleşmesi Bulunmadığı Tespiti İle Vekalet Ücretinin Hesaplandığı - Avukat Tarafından Davacıya Gönderilen Mail Yazışmasında; Açılacak Dava İle İlgili Masraf ve Ücret Dökümü Yapıldığı - Kalan Bakiye Açıklanırken İtiraz Dilekçesi Yazılmasının Sonrasında Ödenen Miktarın da Açıklandığı - Belirtilen Mail Yazışmasının Mahkemece Değerlendirilmediği - Uyuşmazlık Konusu Vakıaları İspata Elverişli Yazılı veya Basılı Metin, Senet, Çizim, Plan, Kroki, Fotoğraf, Film, Görüntü veya Ses Kaydı Gibi Veriler İle Elektronik Ortamdaki Veriler ve...

Devamını Oku

TAHLİYE TAAHHÜDÜNDE TAHLİYE TARİHİNİN AÇIK BİR ŞEKİLDE YER ALMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN KARAR

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2020/1175 Karar Numarası: 2020/2309 Karar Tarihi: 09.03.2020 KİRA SÖZLEŞMESİNDE TARİH AÇIK BİR ŞEKİLDE YER ALMIYOR İSE TAHLİYE TAAHÜDÜNDEN BAHSEDİLEMEYECEĞİ - Taraflar Arasında Kira Sözleşmeleri Bulunduğu - Davalı Tarafından Sözleşmelerdeki İmzanın İnkar Edilmediği - İkinci Dönemde Yapılan Sözleşmede Sözleşmenin, Taraflar Arasında İlk Dönemde Yapılmış Olan Kira Sözleşmesinin Kira Süresinin Uzatılması, Yeni Dönem Kira Bedelinin Belirlenmesi ve Değişen Şartlara Uyarlanması Amacıyla Yapıldığının Belirtildiği - “Kira Süresi 01.05.2012 Tarihinden Başlayarak 3+2 Yıl Olarak Kararlaştırılmış Olup Bu Sürenin Sonunda Kiracı Mecuru Boşaltarak Kiraya Verene Kayıtsız Şartsız Teslim Edecektir.” Şeklinde Taahhüdün Yer Aldığı - Davalının İlk Dönem Kira Sözleşmesine Göre Bu Tarihten İtibaren Kiralanan...

Devamını Oku